ΣΚΟΠΟΙ

1) Η παραγωγή, παροχή, εμπορία και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ή μέσο, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως με την εκμετάλλευση αγροτικής, κτηνοτροφικής και αγροτοβιομηχανικής βιομάζας.
2) Η κατασκευή, η παρακολούθηση της λειτουργίας και ή συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ιδίως με την εκμετάλλευση αγροτικής, κτηνοτροφικής και αγροτοβιομηχανικής βιομάζας.
3) Η ανάπτυξη δικτύου εφοδιασμού και διαχείρισης βιομάζας για ενεργειακή χρήση προερχόμενη από υπολειμματικές μορφές βιομάζας, ενεργειακές καλλιέργειες και κτηνοτροφικά απόβλητα.
4) Η συλλογή, μεταφορά και εμπορία βιομάζας και η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
5) Η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων και ιδίως γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών όπως αυτά καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και τον Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ.
6) Η επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία οργανικών εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων από απόβλητα, υποπροϊόντα και υπολείμματα και ιδίως γεωργικά, κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά.
7) Η ερευνητική δραστηριότητα για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων στον ενεργειακό τομέα.
8) Η συμμετοχή σε ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα ελληνικά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια.
9) Η συνεργασία με ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και ερευνητικούς οργανισμούς της Ελλάδας, της Ε. Ε. και του εξωτερικού.
10) Οι εφαρμογές των ερευνητικών αποτελεσμάτων και εκμετάλλευση των εφαρμογών.
11) Σε κάθε άλλη συναφή, παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, καθώς και στην κατασκευή των αναγκαίων υποδομών για την υλοποίηση του σκοπού της (κτίρια εγκαταστάσεις κλπ).-
Β΄. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κ.λ.π.. μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτής.-
β) Να ιδρύει αποθήκες, πρατήρια, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.
δ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.
ζ) Να συμμετέχει σε ελληνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς εκθέσεις, συναντήσεις κλπ.